Gebruiksovereenkomst van Digizeker

De gebruiksovereenkomst van Digizeker is een overeenkomst tussen u en Digizeker, waarin uw rechten worden beschreven met betrekking tot het gebruik van de software en de diensten die worden genoemd in artikel 1.1. Lees de gehele overeenkomst door, want alle bepalingen vormen samen een wettelijke overeenkomst die, na acceptatie, op u van toepassing is.

1 Reikwijdte van de overeenkomst, acceptatie en wijzigingen

1.1 Welke diensten vallen onder deze overeenkomst?

Deze overeenkomst geldt voor alle variaties van Digizeker, Mijn Levensdossier, Nederlandse Notariskluis, (losse) accounts, en alle andere software, websites of diensten die verwijzen naar deze overeenkomst, hierna te noemen “diensten”. Uw account bestaat uit de combinatie van uw gebruikersnaam en wachtwoord, hierna te noemen “account”. Met uw account krijgt u toegang tot de diensten. Digizeker is een geregistreerd merk van Thesio Group B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 30283365. Overal waar “Digizeker” staat wordt de besloten vennootschap Thesio Group bedoeld.

1.2 Waar moet ik me aan houden tijdens het gebruik van de diensten?

Het doel van de diensten is om een veilige online omgeving te bieden. Daarom verlangen we van u als gebruiker dat u geen inbreuk maakt op de rechten van derden, en niet moedwillig schade toebrengt aan personen of entiteiten. U mag de diensten bijvoorbeeld niet gebruiken om illegale content te verspreiden. De diensten zijn bestemd voor natuurlijke personen van 13 jaar of ouder en voor rechtspersonen.

1.3 Vertrouwde derde partijen

U kunt binnen sommige diensten een vertrouwde derde partij aanwijzen of van vertrouwde derde partij wisselen. De vertrouwde derde partij beheert de toegang tot uw account en/of diensten. Vertrouwde derde partijen hebben een overeenkomst met Digizeker gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt over de manier waarop de toegang beheerd dient te worden.

1.4 Hoe aanvaard ik deze overeenkomst?

Digizeker doet u een aanbieding door u in de gelegenheid te stellen een abonnement te nemen op de diensten, of door u een (gratis) account aan te bieden. U dient in te stemmen met deze voorwaarden door hier zelf voor te kiezen. Pas nadat u akkoord bent gegaan, kunt u gebruik maken van de diensten. Door de diensten te gebruiken of door in te stemmen met deze bepalingen, stemt u ermee in zich te houden aan deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met deze overeenkomst, mag u de diensten niet gebruiken.

1.5 Mag Digizeker deze bepalingen wijzigen nadat ik ze heb geaccepteerd?

Ja. Digizeker zal de voorwaarden wijzigen als dat noodzakelijk is vanwege de geldende wetgeving, vanwege een advies of gerechtelijk bevel, wanneer dit technisch noodzakelijk is of wanneer dit noodzakelijk is om de werking van de diensten te waarborgen. Digizeker zal u altijd op de hoogte stellen wanneer de voorwaarden wijzigen, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen of de nieuwe voorwaarden aan te bieden binnen de diensten. U heeft dan tenminste 30 dagen voordat de wijziging van kracht wordt, de gelegenheid de diensten op te zeggen. Wanneer u niet binnen 30 dagen opzegt stemt u in met de wijziging van de overeenkomst.

2 Betalingen

2.1 Afboekingen

Wanneer voor bepaalde diensten kosten in rekening worden gebracht, stemt u ermee in deze kosten te betalen. De prijs die voor de diensten wordt vermeld is inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2.2 Uw betalingsaccount

U stemt ermee in de gegevens van uw betalingsaccount te allen tijde actueel te houden. Daarnaast stemt u ermee in dat Digizeker gebruikmaakt van bijgewerkte accountgegevens betreffende uw betaalwijze. Als u de opdracht geeft uw betaalwijze niet meer te gebruiken en geen andere betaalwijze aanbiedt na kennisgeving van ons om dat binnen een passende termijn te doen, heeft Digizeker gegronde redenen om uw betaalde diensten te beëindigen. Uw kennisgeving heeft geen invloed op de kosten die u in rekening zijn gebracht voordat Digizeker redelijkerwijs op uw wijzigingen in de gegevens van uw betalingsaccount konden reageren.

2.3 Betalingen

Door een betaalwijze te verstrekken aan Digizeker verklaart u dat u bevoegd bent tot het gebruik van de opgegeven betaalwijze en dat u alle betalingsgegevens naar waarheid en nauwkeurig hebt verstrekt. U machtigt Digizeker de kosten voor de diensten aan u in rekening te brengen via de door u verstrekte betaalwijze. Het in rekening brengen van de kosten van de diensten door middel van uw betaalwijze zal geschieden zoals overeengekomen, bijvoorbeeld op het moment van aanschaf, kort na aanschaf of op terugkerende basis bij abonnementsdiensten.

2.4 Automatische verlenging

De diensten worden automatisch verlengd. Wanneer u heeft gekozen voor automatische incasso, betaling via credit card, PayPal of een ander betaalmiddel, brengt Digizeker de op dat moment geldende prijs voor de verlengingstermijn in rekening.

2.5 Online betalingsoverzicht

Digizeker voorziet in een online betalingsoverzicht. Het is uw verantwoordelijkheid een exemplaar van het online overzicht af te drukken of op te slaan en dit te bewaren. Als er een fout staat in een factuur, corrigeert Digizeker deze zo snel mogelijk nadat u ons ervan op de hoogte heeft gesteld en de factuur is gecontroleerd. U moet ons op de hoogte stellen binnen 120 dagen nadat een fout voor het eerst voorkomt op uw factuur. Als u Digizeker niet binnen deze periode op de hoogte brengt, ontheft u Digizeker van alle aansprakelijkheid en vorderingen die voortkomen uit fouten veroorzaakt door enige mate van nalatigheid; bovendien kan Digizeker in dat geval niet verplicht zijn de fout te corrigeren of restitutie te verlenen. In andere gevallen, als Digizeker een fout in de factuur ontdekt, zal Digizeker u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte stellen en stappen nemen om de fout te herstellen.

2.6 Prijswijzigingen

Als er een specifieke duur en prijs geldt voor de betreffende aanbieding van de diensten, blijft de prijs van kracht tot het einde van de aanbiedingsperiode. Bij de diensten die op periodieke basis worden aangeboden, zonder specifieke looptijd, kan de prijs van de diensten verhoogd worden, mits u ten minste 30 dagen voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte bent gesteld. U hebt de mogelijkheid de diensten op te zeggen voordat de prijs wordt doorgevoerd. Wanneer u op de hoogte wordt gesteld van een prijswijziging, zal Digizeker u uitdrukkelijk laten weten wanneer de nieuwe prijs van kracht wordt. Nadat de looptijd is beëindigd, zal Digizeker, vooropgesteld dat u de diensten niet naar aanleiding van de prijsinformatie heeft opgezegd, de nieuwe prijs in rekening brengen. Als u niet akkoord gaat met de prijswijziging, moet u de diensten opzeggen en uw gebruik ervan beëindigen voordat de nieuwe prijs van kracht wordt.

3 Uw account

3.1 Wat is een account?

Voor toegang tot de diensten heeft u een account nodig. Het account omvat de aanmeldgegevens, waarmee u zich bij ons aanmeldt en bepaalde gegevens ter verificatie van het account, zoals een e-mailadres of telefoonnummer. U draagt de verantwoordelijkheid voor het geheimhouden van uw inloggegevens met uw bijbehorend wachtwoord.

3.2 Wat gebeurt er als ik geen toegang krijg tot mijn account?

Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten of door andere oorzaken geen toegang krijgt, kunt u contact opnemen met de helpdesk van Digizeker. Wanneer u uw account heeft geregistreerd bij een vertrouwde derde partij zoals een notaris, kunt u bij deze vertrouwde derde partij een nieuw wachtwoord aanvragen.

4 Inhoud

4.1 Wie is eigenaar van de inhoud van de diensten?

U bent en blijft zelf eigenaar. De inhoud die u opslaat, zoals documenten, e-mail en tekst, blijft uw eigendom. Digizeker maakt geen aanspraak op het eigendom van de inhoud die u aanbiedt of bewaart. Wij controleren of beheren de inhoud niet, dat is door de versleuteling van gegevens onmogelijk.

4.2 Wie heeft toegang tot mijn inhoud?

U beslist zelf wie toegang tot uw inhoud heeft. Als u uw inhoud deelt in de gedeelde ruimten van de diensten die toegankelijk zijn voor derden die u hebt gekozen, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat deze derden waarmee u inhoud hebt gedeeld de inhoud mag gebruiken, reproduceren, distribueren, weergeven, verzenden en/of opslaan. Als u niet wilt dat derden dit doen, moet u de diensten niet delen. Als u uw inhoud op de diensten gebruikt of deelt op een wijze die een schending vormt van auteursrechten, handelsmerken, andere intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van anderen, schendt u deze overeenkomst. U verklaart en staat ervoor in dat u voor de duur van deze overeenkomst in het bezit bent (en zult zijn) van alle benodigde rechten met betrekking tot uw inhoud, en dat het gebruik van uw inhoud, zoals beschouwd in deze paragraaf, geen wetten of rechten van derden schendt.

4.3 Wat doet Digizeker met mijn inhoud?

Digizeker slaat uw inhoud voor u op. Deze inhoud wordt versleuteld en onleesbaar voor anderen waarmee u uw inhoud niet deelt. Bij het verwerken en opslaan van inhoud neemt Digizeker maatregelen om uw privacy te behouden.

4.4 Kan Digizeker mijn inhoud van de diensten verwijderen?

Alleen wanneer u het toepasselijke recht of deze overeenkomst schendt of de beperkingen met betrekking tot de opslagruimte of bestandsgrootte overschrijdt behouden wij ons het recht voor om uw inhoud te verwijderen.

5 Beëindiging van diensten

5.1 Wat gebeurt er als ik me niet aan deze bepalingen houd?

Als u deze overeenkomst schendt, neemt Digizeker mogelijk stappen tegen u, zoals u verzoeken te stoppen met het gebruiken van de diensten, het opschorten van uw toegang tot de diensten of in het uiterste geval het verwijderen van uw inhoud uit de diensten.

5.2 Hoe kan ik de diensten opzeggen?

U kunt de diensten op elk moment en om welke reden dan ook opzeggen. U kunt dat doen door in te loggen in uw account en het proces voor het sluiten van het account uit te voeren. Als u de diensten opzegt is de snelste manier om uw inhoud handmatig te verwijderen. Uw inhoud die geassocieerd is met een gesloten account zal nog enige tijd blijven staan.

5.3 Wat gebeurt er als mijn diensten worden opgezegd of beëindigd?

Als uw diensten worden opgezegd of beëindigd, eindigt uw recht tot het gebruik van de diensten onmiddellijk. Als uw account wordt opgezegd of beëindigd, eindigt uw recht tot het gebruik van het account onmiddellijk. Als uw diensten worden opgezegd of beëindigd, verwijdert Digizeker mogelijk uw inhoud permanent en heeft Digizeker niet de verplichting uw inhoud aan u te retourneren.

6 Privacyverklaring

6.1 Wat doet Digizeker met mijn persoonlijke gegevens?

Digizeker neemt uw privacy serieus. Digizeker gebruikt bepaalde gegevens alleen om u toegang te verlenen tot de diensten en om uw betalingen te verwerken. Voor beveiligingsdoeleinden slaat Digizeker informatie op over de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten en over de locatie waarvandaan u toegang krijgt. Digizeker zal uw informatie nooit doorverkopen aan derden voor commerciële doeleinden.

6.2 Maken de diensten gebruik van cookies?

Ja. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webserver op een apparaat wordt geplaatst. Cookies bevatten tekst die alleen kan worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie naar u heeft gestuurd. De cookies worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

6.3 Wat gebeurt er in het geval van een gerechtelijk proces?

De inhoud die u levert in diensten is versleuteld en onleesbaar opgeslagen. Alleen vertrouwde derde partijen kunnen inhoud vrijgeven. Digizeker of een vertrouwde derde partij kan een vordering of verzoek ontvangen van wet handhavende instanties, overheidsinstellingen of particuliere procederende partijen om inhoud van diensten ter beschikking te stellen voor een onderzoek in kader van een strafrechtelijke of civiele zaak. Het kan zijn dat Digizeker of een vertrouwde derde partij verplicht is te voldoen aan verzoeken om uw inhoud vrij te geven.

7 Storingen in de diensten, back-up en continuïteit

7.1 Storingen

Digizeker streeft ernaar de diensten altijd in bedrijf te hebben. Alle online diensten hebben te kampen met storingen of onderbrekingen. Het kan voorkomen dat u gedurende enige tijd uw diensten niet kan bereiken. Digizeker doet het uiterst haalbare om de beschikbaarheid van de diensten zo groot mogelijk te laten zijn of te herstellen. Wij hebben daartoe afspraken gemaakt met toeleveranciers.

7.2 Back-ups en continuïteit

Van alle inhoud die u opslaat in de diensten worden back-ups gemaakt. Dit doet Digizeker in geografisch gescheiden datacenters in Nederland. Stichting IT-Notaris beheert een volledige back-up. Deze stichting heeft tot doel de continuïteit van de diensten te waarborgen. Wanneer de dienstverlening van Digizeker staakt, is het de taak van deze stichting een passende oplossing zoeken voor alle betrokken partijen.

8 Garanties

U hebt recht op alle garanties, waarin door het recht wordt voorzien. Digizeker levert de diensten in de huidige staat, met alle aanwezige fouten, zoals deze beschikbaar zijn. Digizeker garandeert niet dat de informatie van de diensten correct of actueel is. U erkent dat computersystemen niet vrij zijn van fouten en gedurende periodes de diensten niet beschikbaar zijn. Digizeker garandeert niet dat de diensten ononderbroken, actueel of vrij van fouten zijn. Digizeker, haar gecontracteerde vertrouwde derde partijen en wederverkopers geven geen aanvullende garanties.

9 Beperking van aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid voor inhoud

Digizeker, haar gecontracteerde vertrouwde derde partijen of wederverkopers, zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van diensten die door u of anderen die toegang hebben, wordt opgeslagen.

9.2 Tekortkomingen

Digizeker sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst waaronder de onmogelijkheid tot het gebruik van de diensten of die voortvloeit uit enig onrechtmatig handelen.

9.3 Vertrouwde derde partijen

Het is de taak van de door u aangewezen vertrouwde derde partij om toegang te verlenen tot uw accounts of diensten wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld bij calamiteiten. De vertrouwde derde partij zal deze taak zorgvuldig uitvoeren. De aansprakelijkheid van een vertrouwde derde partij is beperkt tot éénduizend euro of zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt. De aansprakelijkheid van vertrouwde derde partijen is altijd zoals deze is beperkt voor Digizeker.

9.4 Schade

De aansprakelijkheid van Digizeker is beperkt tot éénduizend euro of zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt. De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot door u geleden directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan kosten die u noodzakelijkerwijs heeft moeten maken in verband met de schade toebrengende gebeurtenis. Diefstal van de in diensten opgeslagen inhoud, verlies aan goodwill, al dan niet toekomstige omzet of winst, vorderingen van derden vanwege andere dan directe schade, uren van medewerkers en dergelijke komen niet voor vergoeding in aanmerking.

9.5 Reeks van gebeurtenissen

Een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen wordt gezien als één gebeurtenis. Iedere vordering jegens Digizeker vervalt door het enkele verloop van drie maanden na het ontstaan van de vordering.

9.6 Websites van derden

U hebt mogelijk via de diensten toegang tot websites of diensten van derden die niet worden beheerd of gepubliceerd door Digizeker. Digizeker is niet verantwoordelijk voor websites, diensten of inhoud van derden. Het kan zijn dat derden, waaronder gecontracteerde vertrouwde derde partijen of wederverkopers informatie verschaffen over diensten van Digizeker. Digizeker kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de correctheid en actualiteit van de informatie op websites van derden.

10 Interpretatie en toepasselijk recht

10.1 Interpretatie van de overeenkomst

Dit is de volledige overeenkomst tussen u en Digizeker voor het gebruik van de diensten. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en Digizeker met betrekking tot het gebruik van diensten. De tussenkopjes in deze overeenkomst zijn slechts ter referentie en hebben geen wettelijk effect. Alle onderdelen van deze overeenkomst zijn van toepassing voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht. Als een rechtbank bepaalt dat Digizeker een deel van deze overeenkomst zoals geformuleerd, niet kunnen afdwingen, kan Digizeker deze bepalingen vervangen door gelijksoortige bepalingen voor zover deze afdwingbaar zijn op grond van toepasselijk recht. De rest van deze overeenkomst wordt echter niet gewijzigd.

10.2 Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij Digizeker aan een andere bevoegde rechter de voorkeur geeft.